Козачишина О.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ІІ курс, Початкова освіта (основи інформатики)

Парфенова Ю.А., спеціаліст другої категорії

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»

Біла Церква

Аналіз теоретико-методологічних засад і формування у дітей дошкільного та шкільного віку умінь і навичок роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями дозволив виявити психолого-педагогічні аспекти застосування комп’ютерних технологій, врахування яких у процесі пізнавально-ігрової діяльності відкриває додаткові можливості підвищення рівня ефективності навчання .

Результатом інформатизації суспільства став той факт, що із засобами ІКТ дитина сьогодні зустрічається значно раніше, ніж починається системне вивчення курсу «Інформатика» у школі. Комп’ютер усе більше входить до найближчого інтелектуального оточення дитини, впливає на формування навчального середовища, на процеси інтеріоризації та екстеріоризації,  на навчальну діяльність дитини в цілому. Це є твердженням того, що цілеспрямований процес формування у дитини елементарних уявлень та навичок роботи з комп’ютерною технікою повинен розпочинатися раніше, ніж це передбачено існуючими навчальними планами загальноосвітньої школи.

На початкових етапах впровадження комп’ютера у навчально-виховний процес основні переваги використання ІКТ пов’язувалися з розширеними можливостями індивідуалізації та диференціації навчання (за своєю спрямованістю діти дошкільного віку  – індивідуалісти, лише поступово, під впливом виховання, у них починає будуватись колективна спрямованість). Комп’ютер дозволяє створити таку дидактичну систему, яка максимально індивідуалізує процес навчання. З поширенням комп’ютерних технологій у системі освіти стало можливим навчати кожну дитину окремо, індивідуально добираючи обсяг, складність навчальних завдань і послідовність вивчення матеріалу, здійснювати оперативний та об’єктивний контроль за результатами навчально-ігрової діяльності. Важливе значення має цілеспрямована робота з формування й розвитку в дітей уяви і творчого мислення. Використання комп’ютера, на думку психологів, відчутно впливає на розвиток у дошкільників цих пізнавальних функцій.

Розглядаючи психолого-педагогічні аспекти застосування комп’ютерної техніки, Ю. І. Машбиць відзначає, що залучення дітей у проблемні ситуації за допомогою ігрових форм навчання дозволяє ефективно впливати на мотиваційний компонент пізнання. Англійські дослідники Р. Вільямс і К. Маклін вважають, що застосування комп’ютерних ігор виправдане в тому випадку, якщо воно спрямоване на досягнення певного педагогічного результату, позитивно впливає на мислення, емоції, пам’ять дітей, їх пізнавальну, мотиваційну і психомоторну активність. Доведено, що через гру знання дітей не тільки уточнюються і розширюються, а разом з тим, у силу їх неодноразового відтворення, якісно змінюються, набувають осмисленого та узагальненого характеру. У результаті цього процесу діти непомітно для себе засвоюють закладений у грі навчальний матеріал. Крім того, формується культура виховання людських цінностей, а також є можливість підготовки до роботи з комп’ютерною технікою. Важливо підкреслити, що комп’ютерні навчальні та ігрові програмні засоби повинні носити розвивальний характер, реалізовувати прагнення дитини до творчих дій. Тобто, комп’ютерні ігри є цінним методологічним інструментом, який потребує обміркованого та обережного застосування. «В процесі навчання гра призначена виконувати ряд функцій, найбільш важливі з яких – евристична, навчаюча, виховна, репрезентативна, комунікативна, естетична і трудова». Використанню комп’ютерних ігор у навчальному процесі повинна передувати їх чітка систематизація: за віковими особливостями дітей, за складністю управління грою, за швидкістю подання ігрового матеріалу, за відповідністю меті та завданням.

Добираючи до заняття програмне забезпечення, треба враховувати, що воно повинно відповідати певним вимогам, а саме: бути цікавим і викликати позитивні емоції, активізувати пізнавальну та розумову діяльність, викликати в дитини бажання навчитися працювати самостійно, відповідати валеологічним вимогам, розвивати творчі здібності дитини, носити навчально-контролюючий характер.

Новими особливостями впливу комп’ютера на мотиваційну сферу дитини є комплексність. Вона проявляється в одночасному використанні звуку, кольору та дій об’єкта, яким керує дитина. Кольорове та звукове супроводження правильних дій дитини проявляється у зручному часовому темпі. Таке поєднання створює умови для інтенсифікації формування психологічних цільових структур та вольової регуляції поведінки дитини.

Досвід свідчить, що вдосконалення програмних засобів навчального призначення здійснюється швидше, ніж психолого-педагогічні дослідження щодо їх впливу на процеси навчання та виховання дитини. Таким чином, формується множина проблем щодо з’ясування впливу інформаційно-комунікаційних технологій та специфіки їх використання на динаміку психічного розвитку дитини та досягнення кінцевих цілей навчання.

Робота дитини з комп’ютером – це специфічна форма спілкування «людина-комп’ютер», у рамках якого формується інтелект дитини, тому всі навчально – розвиваючі комп’ютерні програми повинні задовольняти основні психолого-педагогічні вимоги, які пред’являються до організації процесу спілкування та діалогу: доброзичливість, об’єктивність, дотримання соціальної дистанції, педагогічна спрямованість на досягнення загальних цілей навчально-виховного процесу.

Окресливши основні питання, які виникають під час розгляду та аналізу означеної проблеми, можна відзначити, що їх вивчення дасть можливість наблизитися до розуміння необхідності використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, як впливу на рівень загального розвитку дітей дошкільного віку. Доступним стане формування потрібних, заздалегідь сформульованих та визначених психологічних властивостей дитини. А це, у свою чергу, дасть змогу прогнозувати результати цього впливу, формувати спектр потрібних, у відповідній ситуації, позитивних педагогічних дій під час реалізації навчально-виховного процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Список використаних джерел

  1. Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2007, № 12. – С. 102.
  2. Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі: навч. метод. посібник / В.В. Шакотько. – К.: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2012. – 128 с.
  3. On-ляндія – безпечна веб-країна: портал для дітей, батьків, учителів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.onlandia.org.ua/
  4. Дуб О. Комп’ютер і дитина. Здоровий підхід [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://abetka.ukrlife.org/pc.htm
  5. Дитина за комп’ютером! Добре чи нi? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moyadutuna.com.ua/index.php?p=catalogue&parent=113

Добавить комментарий