Терентьєв Олександр Миколайович

  Посада старший викладач
Наукові ступені і звання  Кандидат технічних наук
Дисципліни, які викладає  Програмування, Проектування баз даних
В університеті працює  З вересня 2017 року.
Контакти o.terentiev@gmail.com

Google Академія

БІОГРАФІЯ

 

Тема дисертації  – “Моделі і методи побудови та аналізу байєсівських мереж для інтелектуального аналізу даних”

Основні публікації:

 1. Бідюк, П.І. Прикладна статистика / П.І. Бідюк, О.М. Терентьєв, Т.І. Просянкіна-Жарова. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2013. – 288 с.
 2. Згуровський М. З.  Байєсівські мережі в системах підтримки прийняття рішень (навчальний посібник). – К: ТОВ “Видавниче підприємство Едельвейс”, 2015. – 300 с.
 3. Просянкіна-Жарова Т. І. Удосконалення методики короткострокового прогнозування розвитку системи інвестиційної діяльності аграрного регіону / Т. І. Просянкіна-Жарова // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 7. – С. 8– 11.
 4. Просянкіна-Жарова Т. І. Оцінка інвестиційної привабливості адміністративно-територіальних утворень аграрного регіону / Т. І. Просянкіна-Жарова // Агросвіт. – 2012. – № 8. – С. 73– 76.
 5. Аналіз інвестиційних і соціально-економічних процесів методами моделювання обмежених множин багатовимірних даних / П. І. Бідюк, Л. О. Коршевнюк, О. М. Терентьєв, Т. І. Просянкіна-Жарова // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2012. – № 2. – С. 87–93.
 6. Просянкіна-Жарова Т. І. Державна підтримка формування кластерних структур різної типології як засіб активізації інвестиційної діяльності в аграрному регіоні / Т. І. Просянкіна-Жарова // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1811
 7. Просянкіна-Жарова Т. І. Особливості державної інформаційно-аналітичної системи обласного рівня як засобу формування сприятливого інвестиційного середовища в аграрному регіоні / Т. І. Просянкіна-Жарова // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 3/1. – С. 8–14.
 8. Просянкина-Жарова Т. И. Разработка сценария развития инвестиционной деятельности в регионе с использованием вероятностного моделирования и морфологического анализа/ Т. И. Просянкина-Жарова // Предпринимательство. – 2013. – № 7. – С. 144–152.
 9. Просянкина-Жарова Т. И. Исследование привлечения сбережений населения для активизации инвестиционной деятельности на основе использования модели прогнозирования оттока депозитов физических лиц/ Т. И. Просянкина-Жарова, А. Н. Терентьев // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11. – Т.3. – С. 507–511.
 10. Prosyankina-Zharova T. I. Development typology of regions for the purposes of the investment policy of using SAS Business Intelligence/ T. I. Prosyankina-Zharova, O. M. Terentiev // Економіка і управління. – 2014. – № 2. – С. 41–46.
 11. Просянкіна-Жарова Т. І. Дослідження впливу спрямування потоків інвестицій на результативність економічної системи аграрного регіону регіону у короткостроковій перспективі/ Т. І. Просянкіна-Жарова // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти : XVIІI міжнар. наук.-практ. конф., 29 листоп. 2012 р.: тези доп. – Київ, 2012. – С. 333–337.
 12. Просянкіна-Жарова Т. І. Кластерний підхід як засіб підвищення ефективності державної регіональної політики в аграрному регіоні/ Т. І. Просянкіна-Жарова // Современные исследования и развитие – 2013 : междунар. науч.-практ. конф., 17– 25 янв. 2013 г.: тези доп. – София, 2013. – Т. 8. Экономика. – С. 52– 55.
 13. Терентьєв О.М. Інструментальна платформа SAS як основа Business Intelligence організації [Текст] : монографія / О. М. Терентьєв, Т. І. Просянкіна-Жарова // Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації та інтернаціоналізації виробництва: [колективна наукова монографія / наук. ред. Дякон Л. Л. та ін.]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2013. – с. 110-119.
 14. Просянкіна-Жарова Т. І.  Проблеми та перспективи впровадження дистанційного навчання/ Т.І. Просянкіна-Жарова //Аналіз засобів здійснення дистанційного навчання та особливостей їх використання в навчальному процесі: наук.-метод. семінар., 24 лют. 2015 р.: тези доп. – Умань, 2015.
 15. Terentiev O. M., Prosyankina-Zharova T. I. Modeling of information dissemination using the cellular automata / Інформаційна безпека: збірник наукових доповідей та тез науково-технічної конференції; м. Київ, 12-13 березня 2015 р., Київський національний університет імені Тараса Шевчена / Редколегія.: І. О. Анісімов (голова) та ін. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 144-145.
 16. Терентьєв О.М., Просянкіна –Жарова Т.І. Застосування процедури HPBNET для побудови мережі Байєса у вигляді ковдри Маркова для визначення платоспроможності клієнтів банку/  О. М. Терентьєв,  Т. І. Просянкіна –Жарова Сучасна стратегія підприємницької діяльності в контексті проблем інтеграції та інформатизації// XVII  Всеукраїнська науково-практична конференція. Умань, 19 бер. 2015 р.: тези доп. –  Вінниця: ПП ТД «Едельвейс і К», 2015 р.
 17. Терентьєв О. М., Коршевнюк Л. О., Просянкіна-Жарова Т. І. Аналіз, моделювання та прогнозування статистичних даних щодо злочинності на основі використання SAS технологій / Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: зб. наук. Праць за матеріалами міжнародної конференції (ISDMCI 2015), 25-28 травня 2015 р., м. Залізний порт. – Херсон: ХНТУ, 2015. – С. 319-320.

Добавить комментарий