Дата зміни інформації: 15.09.2021

Інформаційний пакет

Напрям підготовки 6.040302 “Інформатика”

 • Кваліфікація, що присвоюється:  вчитель інформатики.
 • Рівень кваліфікації: бакалавр (перший цикл вищої освіти).
 • Спеціальні вимоги до зарахування:  немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
 • Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)    Немає.

Профіль програми:

Бакалавр, вчитель інформатики повинен володіти знаннями і навичками, які необхідні для організації навчально-виховного процесу у загально-освітніх навчальних закладах І-ІІ ступенів

Він повинен розуміти закономірності суспільно-політичного та економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах.

Висока професійна підготовка випускника виявляється в досконалому знанні обраного предмету, у здатності до постійної роботи над підвищенням фахового рівня, в умінні позитивно впливати на формування інтелекту та духовно-емоційної сфери учнів.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 18 кр., модулі циклу дисциплін природничо-наукової підготовки – 49 кр., модулі циклу дисциплін загально-професійної підготовки – 28 кр., модулі дисциплін професійної і практичної підготовки – 105,5 кр. та модулі вибіркових навчальних дисциплін – 33,5 кр.

 • Ключові результати навчання

1. Загальнонаукові знання, вміння та навички:

 • мати базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури і соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей;
 • володіти знаннями вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно–наслідкових зв’язків розвитку суспільства та уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;
 • мати базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;
 • володіти знаннями в галузі інформатики та сучасних інформаційних технологій;
 • володіти основами методів та технологій системного аналізу;
 • мати здатність розв’язувати математичні, фізичні, технічні та економічні задачі;
 • мати здатність використовувати можливості технічного та програмного забезпечення для вирішення науково-технічних та прикладних задач.

2. Знання з предметної області:

  • методології розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, орієнтованих на формування і прийняття рішень, інструментальні засоби створення і підтримки таких систем;
  • узагальнені та спеціалізовані мови програмування;
  • основні принципи та алгоритми обробки інформації, сучасні інформаційні технології, теорія алгоритмів та математична логіка;
  • сучасні методи математичного моделювання в науці, техніці, промисловості, моделювання та дослідження технічних, економічних, екологічних та соціальних систем;
  • проведення обчислювальних експериментів із використанням комп’ютерної техніки, сучасних інформаційних технологій;
  • основи теорії оптимального керування та застосовувати методи оптимізації для розв’язування задач математичного програмування, методи прийняття рішень в організаційних системах;
  • базові уявлення про архітектуру сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп’ютерних мереж;
  • системне та прикладне програмне забезпечення управління базами даних та інформаційними системами;
  • методи і засоби роботи з даними і знаннями, методи математичного, логіко-семантичного, об’єктного та імітаційного моделювання, технології системного, кластерного та факторного аналізу;
  • проектування, реалізація, тестування, впровадження, супровід та експлуатація програмних засобів в комп’ютерних системах та мережах.

3. Практичні навички з предметної області

  • здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем;
  • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
  • здатність розробляти та застосовувати методи математики, інформатики та інформаційних технологій і систем при розв’язанні задач у теоретичних та прикладних наукових дослідженнях, а також в промисловості, техніці, економіці, управлінні, організації інфраструктур;
  • уміння створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;
  • навички комп’ютерної інформаційної підтримки усіх видів робіт з інтегрованою інформацією: інформаційний аналіз, нагромадження, зображення та застосування знань, пошук закономірностей та тенденцій, моделювання інформаційних систем і процесів;
  • здатність використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, підтримка їхнього життєвого циклу, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи керування базами даних і знань, мови опрацювання даних і знань, онтологічні системи, комп’ютерні та інформаційні мережі;
  • навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
  • методику викладання інформатики, методику виховної роботи (в тому числі методику роботи класного керівника, вихователя групи продовженого дня, виховної роботи в позашкільних закладах, профорієнтаційної роботи) інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології навчання.

4. Практичні навички з предметної області

  • Математичне моделювання складних науково-технічних задач
  • Створення програм та програмних комплексів для ЕОМ
  • Технології створення програмних комплексів
  • Організація програмних випробувань, оцінка адекватності отриманих результатів
  • Організація робіт по створенню програмного забезпечення
  • Впровадження комп’ютерних інформаційних систем і технологій
  • Розробка та імплементація ефективних форм і механізмів взаємодії користувачів з продуктами інформаційних технологій
  • Удосконалення методів розробки, оцінки та впровадження інтерактивних комп’ютерних систем, які спрощують і полегшують взаємодію користувачів з програмним забезпеченням
  • Навички тестування програмних засобів

5. Загальні уміння та навички

  • Використовуючи основні досягнення української та світової культури, уміти аналізувати минулі й сучасні надбання культури, проблеми й тенденції розвитку України та світового суспільства
  • Використовуючи знання основ психології, основ економічних теорії володіти засобами сучасного менеджменту з урахуванням особливостей міжособистісних відносин в трудовому колективі
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах
  • Здатність застосовувати набуті знання на практиці
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом
  • Професійні профілі випускників
 • бакалавр повинен мати високий рівень професійної підготовки, володіти широкою ерудицією і культурою;
 • бакалавр зобов’язаний володіти високими громадянськими і моральними якостями, відповідально й творчо ставитись до дорученої справи;
 • бакалавр повинен поєднувати широку фундаментальну наукову і практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безперервно поповнювати свої знання, розширювати суспільно-політичний кругозір, вміти на практиці застосувати принципи наукової організації праці, володіти передовими методами управління трудовими колективами.
  • Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом 6.040302 Інформатика* має можливість продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (рівень – спеціаліст) за спеціальністю «Мережеві технології та системне адміністрування», «Фізика», «Математика», «Економіка»

  • Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення про організацію навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

  • Вимоги до державної атестації

Підсумкова державна атестація проводиться у вигляді державного іспиту з інформатики та методики її навчання. Державний іспит має своєю метою з’ясування рівня підготовленості випускника для виконання професійних завдань, передбачених відповідними стандартами вищої освіти, і продовження освіти.

Порядок проведення і програма державного іспиту визначається вищим навчальним закладом на основі методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Державний іспит проводиться як комплексна перевірка знань і умінь випускників з дисциплін, передбачених навчальним планом. Оцінюється якість виконання випускниками типових завдань діяльності.

 • Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складено державний іспит з інформатики та методики навчання інформатики

 • Форма навчання   Денна
 • Директор програми   Ткачук Галина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Структурно-логічна схема бакалаврату 6.040302 Інформатика

Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика

Напрям підготовки: 6.040302 Інформатика

Код модуля Назва дисципліни

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

ПМ _6_ОНД.01_4 Українська мова (за проф. спрямування)
ІУ _6_ ОНД.02_4 Історія та культура України
ІУ_6_ ОНД.09_3 Українознавство
ПІМ _6_ ОНД.05_9 Іноземна мова
ФС _6_ ОНД.03_4 Філософія
ФС _6_ ОНД.04_3 Політологічна та соціологічна науки

Дисципліни природничо-наукової підготовки

ВММНМ _6_ ОНД.19_13 Математичний аналіз
ВММНМ _6_ ОНД.20_6 Аналітична геометрія та лінійна алгебра
ІІКТ_6_ ОНД.18_4 Математична логіка та теорія алгоритмів
ВММНМ _6_ДВС.11_4 Диф. та інтегральні рівняння
ІІКТ_6_ДВФ.03_3 Основи комп’ютерної мікроелектроніки
ВММНМ _6_ДВС.12_4 Теорія ймовірностей та мат. статистика
ТТДОП _6_ ОНД.11_4 Безпека життєдіяльності (охорона праці)
ВММНМ _6_ДВС.10_4 Дискретна математика
ХЕМВ _6_ДВФ.10_3 Основи екології
ВММНМ _6_ДВС.09_3 Методи обчислень
П_6_ ОНД.06_6 Психологія
_6_ ОНД.07_6 Педагогіка
СПСРІП _6_ ОНД.08_3 Історія педагогіки
ІІКТ_6_ ОНД.13_12 Методи навчання інформатики
ВФВ _6_ ОНД.10_3 Вікова фізіологія та гіггієна
ФФВ_6_ ОНД.12_4 Фізичне виховання

Спеціалізація «Фізика»

ФАМВ _6_ДВС.01_9 Методика навчання фізики
ФАМВ _6_ДВС.02_8 Загальна фізика
ФАМВ _6_ДВС.03_7 Теоретична фізика
ФАМВ _6_ДВС.04_4 Математичні методи фізики
 ФАМВ _6_ДВС.05_3  Астрономія
ФАМВ  _6_ДВС.06_3 Практикум з розв’язування нестандартних фізичних задач
 ІІКТ_6_ДВС.07_3 Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання фізики
 ВММНМ _6_ДВС.08_3 Комплексний аналіз

Спеціалізація «Математика»

ВММНМ _6_ДВС.01_10 Методика навчання математики
ВММНМ  _6_ДВС.02_8,5 Елементарна математика
ВММНМ _6_ДВС.03_3 Алгебра і теорія чисел
ВММНМ _6_ДВС.04_4 Диференціальна геометрія  і топологія
ВММНМ  _6_ДВС.05_4 Комплексний аналіз
ВММНМ  _6_ДВС.06_3 Основи векторного і тензорного аналізу
ВММНМ  _6_ДВС.07_4 Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання математики
ВММНМ _6_ДВС.08_3,5 Практикум з розв’язування нестандартних математичних задач

Дисципліни професійної і практичної підготовки

ІІКТ_6_ ОНД.14_5 Основи комп’ютерних мереж
ІІКТ_6_ ОНД.15_11 Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології
ІІКТ_6_ ОНД.16_14 Програмування
ІІКТ_6_ ОНД.17_5 Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних мереж
ІІКТ_6_ДВС.13_5 Комп’ютерне моделювання
ІІКТ_6_ДВС.01_4 Проектування, монтаж та діагностика комп’ютерних мереж
ІІКТ _6_ДВС.05_5 Проектування та адміністрування вузлів та сервісів в мережі інтернет
ІІКТ _6_ДВС.06_4 Основи адміністрування MS SQL Server
ІІКТ _6_ДВС.07_4 Технології розробки Web-додатків
ІІКТ _6_ДВС.08_4 Організація баз даних

Вибіркові навчальні дисципліни

ІІКТ_6_ДВФ.05_3,5 Педагогічне прикладне програмне забезпечення
ІІКТ_6_ДВФ.06_3 Вибрані питання комп’ютерної інженерії
ІІКТ_6_ДВФ.07_3 Комп’ютерна графіка та мультимедіа
ІІКТ_6_ДВС.02_8 Встановлення, конфігурування та адміністрування серверних операційних систем
ІІКТ_6_ДВФ.08_3 Практикум з розв’язання олімпіад них задач із інформатики
ІІКТ _6_ДВФ.09_3 Вибрані питання із інформатики так ІКТ
ІІКТ_6_ДВФ.01_4 Інформаційні системи
ІІКТ_6_ДВФ.02_3 Захист інформаційних ресурсів
ІІКТ_6_ДВФ.04_3 Сучасні мережні технології
ІІКТ_6_ДВС.04_4 Безпека комп’ютерних  систем та мереж
ІІКТ_6_ДВС.03_7 Протоколи та служби мережевої взаємодії, маршрутизація в мережах
 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Введіть цифри, що зображені у квадратах *