Ткачук Галина Володимирівна

Посада   Доцент кафедри інформатики та ІКТ
Наукові ступені і звання   Кандидат педагогічних наук
Дисципліни, які викладає   Інформатика, Інформатика та ІКТ, Технології

розробки Web-додатків

В університеті працює   З 2003 року
Контакти    galanet82@gmail.com

Google Академія

 

БІОГРАФІЯ

Народилася 15 грудня 1982 року, м.Умань, Черкаської області.

У 2000 р. вступила до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на фізико-математичний факультет.

У 2003 р. прийнята на посаду лаборанта кафедри теоретичної фізики та інформатики (сьогодні – кафедра інформатики та ІКТ).

У 2005 році завершила навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини та отримала диплом про вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики”, кваліфікація: вчитель фізики, основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності.

В цьому ж році прийнята на посаду викладача кафедри теоретичної фізики та інформатики. У листопаді 2005 р. вступила до аспірантури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Впродовж 5 років (2005-2010 р.), працюючи на посаді викладача та навчаючись в аспірантурі, здійснювала дисертаційне дослідження за науковою темою і в 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика).

У 2012 році працювала на посаді завідувача, доцента кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

У 2015 році вступила до Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та є докторантом кафедри загальнотехнічних дисциплін Інженерно-педагогічного факультету. Працює над темою докторської дисертації “Теоретичні та методичні засади практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання”.

З 2015 року працює на посаді доцента кафедри інформатики та ІКТ факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Ткачук Г.В. є автором більше 60 наукових та науково-методичних друкованих праць, серед яких монографія, методичні посібники, статті, тези.

Основні публікації:

 1. Стеценко Г.В. Методика створення веб-сайту при вивченні Інтернет-технологій у школі // Збірник наукових праць УДПУ: Спец.випуск /Ред.кол.: Жалдак М.І. та ін. – К.: Міленіум, 2005. – С.85-91.
 2. Стеценко Г.В. До проблеми створення електронного підручника //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць УДПУ /Ред.кол.: Побірченко Н.С. та ін. – К.: Мілленіум, 2006. – Випуск 17. – С.40-44
 3. Стеценко Г.В. Освітні веб-ресурси та їх класифікація / Г.В.Стеценко // Комп’ютер в школі та сім’ї, 2007. – №6(62). – С.23-26.
 4. Стеценко Г.В. Проектування та використання освітніх веб-ресурсів майбутніми учителями інформатики / Г.В.Стеценко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць /Педрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – №6(13). – С.53-58.
 5. Стеценко Г.В. Використання інструментального програмного засобу «EXE» для створення освітніх веб-ресурсів / Г.В.Стеценко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 58. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. – №58. – С.73-79.
 6. Стеценко Г.В. Педагогічний потенціал вікі-енциклопедії та її використання в навчально-виховному процесі / Г.В.Стеценко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2008. – №7. – С. 53-57.
 7. Стеценко Г.В. Особливості використання освітніх веб-журналів в процесі організації навчальної діяльності / Г.В.Стеценко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Гол.ред.: М.Т.Мартинюк – Умань: СПД Жовтий, 2008 – Ч.4. – С.151-156.
 8. Стеценко Г.В. Практичне використання вікі-енциклопедії в навчально-виховному процесі / Г.В.Стеценко // Комп’ютер в школі та сім’ї, 2009 – №6. – С.18-21.
 9. Стеценко Г.В. Про деякі аспекти використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики / Г.В.Стеценко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць / Педрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – №7. – С.218-221.
 10. Стеценко Г.В. Технологія Веб 2.0 як засіб використання освітніх веб-ресурсів майбутніми учителями інформатики / Г.В.Стеценко // Вісник Луганського національного університету, 2009. – №15. – С.219-226.
 11. Стеценко Г.В. Проблеми упровадження веб-технологій у вищому педагогічному навчальному закладі / Г.В.Стеценко // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – К: Генезис, 2009 – №3 (додаток 1). – С.569-572.
 12. Стеценко Г.В. Методика використання та проектування освітніх веб-ресурсів / Г.В.Стеценко // Методичні рекомендації. – Умань: УДПУ, 2009. – 56 с.
 13. Стеценко Г.В. Створення сайта типу веб-журнал на http://www.livejournal.com/ [Електронний ресурс] / Г.В.Стеценко. – 2008. – Режим доступу: http://galanet.at.ua//publ/1-1-0-20.
 14. Стеценко Г.В. Програмний засіб «еХе» [Електронний ресурс] / Г.В.Стеценко. – 2008. – Режим доступу: http://galanet.at.ua/publ/6-1-0-14.
 15. Ткачук Г.В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики: Монографія / Г.В.Ткачук. – Умань: Видавець “Сочінський”, 2011. – 171 с.
 16. Ткачук Г.В. Інформатика: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформатика» / Г.В. Ткачук. – Умань, 2013. – 42 с.
 17. Ткачук Г.В. Формування творчої особистості майбутнього вчителя в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін / Г.В. Ткачук, Н.М. Стеценко // Педагогічні та психологічні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 листопада 2013 р., –  Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С.42-45.
 18. Ткачук Г.В. Особливості організації навчальних ресурсів дистанційного курсу на базі платформи Moodle [Електронний ресурс]/ Г.В. Ткачук, Т.В. Бондаренко // Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою: досвід, проблеми, перспективи: міжнародна науково-методична Інтернет-конференція, 8-10 жовтня 2013 р.: тези доповіді. – Вінниця, 2013 — Режим доступу: http://conf.vm.vntu.edu.ua/inpedtex 2013/.
 19. Ткачук Г.В. Персональний блог викладача та його місце в умовах впровадження дистанційного навчання[Електронний ресурс]/ Г.В. Ткачук, Н.М. Стеценко  // «Інноваційний потенціал української науки – ХХI століття» : XXII-ої Всеукраїнська науково-практична конференція, 4-9 листопада 2013 р.: тези доповіді. – 2013— Режим доступу:  http://nauka.zinet.info.
 20. Ткачук Г.В. Формування понятійного апарату студентів засобами вікі-енциклопедії у процесі самостійної роботи / Г.В. Ткачук // Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та виробництві: матеріали засідання IV міжвузівського круглого столу 25 квітня 2013. – Маріуполь, 2013. – С.81-82.
 21. Ткачук, Г. В. Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання : навчальний посібник / Г. В. Ткачук. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 151 с.
 22. Ткачук, Г. В. Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології : навчальний посібник / Г. В. Ткачук. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 145 с.
 23. Ткачук Г.В. Вебінар як засіб теоретичної підготовки майбутніх учителів інформатики / Г.В.Ткачук // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць [ред.кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий, 2014. – Випуск 10. – С.87-92.
 24. Ткачук Г.В. До проблеми використання хмарних технологій у ВНЗ / Г.В.Ткачук // Комп’ютерно орієнтовані системи навчання природничо-математичних дисциплін: матеріали Міжнародного науково-практичного семінару, 28 жовтня 2014 р. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.144-145.
 25. Ткачук Г.В. Розвиток системного мислення студентів засобами карт знань / Г.В.Ткачук, Н.М.Стеценко // Роль педагогічних та психологічних наук у процесі розвитку суспільства в умовах сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5 грудня 2014 р. – К.: 2014. – С.34-36.
 26. Ткачук Г.В. Поняття якості освітнього програмного забезпечення / Г.В. Ткачук // Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та виробництві: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 25 квітня 2014.. – Маріуполь, 2014. – С.199-202.
 27. Ткачук Г.В. До питання законодавчої бази використання вільного ПЗ/ Г.В. Ткачук // Використання вільного програмного забезпечення в загальноосвітніх навчальних закладах: тези доповідей науково-практичного семінару 18 лютого 2014 року. м. Умань, 2014 С.43-45.

 28. Ткачук Г.В. Apache OpenOffice Base як альтернатива Microsoft ACCESS/ Г.В. Ткачук // FOSS Lviv-2014: тези доповідей міжнародної конференції розробників і користувачів вільного програмного забезпечення. – Львів, 2014. — Режим доступу: https://drive.google.com/file/d//0B2azM7lnwcJHQUxpekFwNVBNQ1k/edit – С.130-132.

 29. Ткачук Г.В. Особливості організації навчальних ресурсів дистанційного курсу на базі платформи Moodle / Г.В. Ткачук // Інформаційно-комунікаційні технології навчання: тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 травня 2014 року. м.Умань, 2014 С.90-92.

 30. Ткачук Г.В. Организация учебно-познавательной деятельности будущих педаго-гов в системе дистанционного обучения Moodle (опыт работы) / Н.Н.Стеценко, Г.В.Ткачук // Материалы Международной заочной научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании ( information technologies in education )», Ульяновск – 2014 (30 апреля 2014 г.).

 31. Ткачук Г.В. Досвід організації та проведення навчально-наукових заходів засобами мережевих технологій / Г.В.Ткачук, Н.М.Стеценко // Обмен результатами исследований в рамках международного сближения ученых, материалы IV Международной конференции, г. Монреаль, Канада, 2014. – С.55-58.

 32. Ткачук, Г.В. Бази даних : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформатика» / Г.В.Ткачук. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 42 с.
 33. Ткачук, Г.В. Нові інформаційні технології навчання  [Електронний ресурс] : методичний посібник / Г.В. Ткачук. – Умань : 2014. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM). — (Абв…). — Систем.вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Micro-soft Windows XP; 15 Mb вільного дискового простору; NET Framework 2.0. — 108 ст.
 34. Ткачук Г. В. Досвід організації тестового контролю в системі дистанційного навчання Moodle / Вісник Черкаського університету, серія педагогічні науки [ред.кол.: Черевко О.В. (гол.ред.) та інші]. – Черкаси: ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2015. – №3 (336). – С.78-84.
 35. Ткачук Г.В. Формування ІКТ-компетентностей майбутніх учителів у позанавчальній діяльності при вивченні хмарних технологій / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 734. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015.– С.151-157
 36. Ткачук Г.В. Хмарні технології: аналіз, перспективи, реалізації / Комп’ютер у школі та сім’ї, – Київ: Фенікс, 2015. – №2 (122). – С.40-44.
 37. Ткачук, Г. В. Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології навчання : навч.-метод. посібн. / Г. В. Ткачук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 150 с
 38. Ткачук Г.В. Особливості організації та проведення вебінарів засобами платформи BigBlueButton / Г.В.Ткачук // Комп’ютер у школі та сім’ї, Київ: Фенікс, 2016. – №2 (130). – С.43—46
 39. Ткачук Г.В. Компетентісний підхід у процесі технічної підготовки вчителя інформатики / Г.В.Ткачук // Науковий  вісник Мелітопольського  державного  педагогічного університету. Серія: Педагогіка,МДПУ, 2016. – №1 (16) – С.217-222.
 40. Ткачук Г.В. Використання вільного програмного забезпечення для вивчення технічних дисциплін майбутніми учителями інформатики  / Г.В. Ткачук // FOSS Lviv-2016: тези доповідей міжнародної конференції розробників і користувачів вільного програмного забезпечення. – Львів, 2014. — Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2azM7lnwcJHbkJnYWVZcnBRa0NtbXFQV3RTWU01QUZyQVh3/view – С.106-108
 41. Ткачук Г.В. Особливості проектування дистанційних курсів з технічних дисципліни для підготовки майбутніх учителів інформатики / Г.В.Ткачук // Інтелектуальний потенціал в умовах сучасного суспільства : Матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених (м.Умань, 20 травня 2016 року) – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – С.123-125.
 42. Ткачук, Г. В. Технології розробки веб-додатків : навч.-метод. посібн. / укладачі Г. В. Ткачук, Н.М.Стеценко, В.П.Стеценко – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 150 с. 
 43. Ткачук Г.В. Формування технічних компетентностей майбутнього учителя інформатики в умовах реалізації міжпредметного підходу / Г.В.Ткачук // Фізико-математична освіта: науковий журнал, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В.Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім.А.С.Макаренка], 2017. – С.166-169.
 44. Ткачук Г.В. Особливості виготовлення відеоматеріалів з технічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики / Г.В.Ткачук // Наукові записки. – Випуск 11. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної та технологічної освіти. Частина 4. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2017. – С.189-192.
 45. Ткачук Г.В. Тестовий контроль як засіб оцінювання професійних компетентностей майбутніх учителів інформатики / Г.В.Ткачук // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб.наук.праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгманова, 2017. – №19 (26). – С.127-131.
 46. Ткачук Г.В. Перспективи формування технічної компетентності майбутнього вчителя інформатики в умовах використання технологій доповненої реальності / Г.В.Ткачук, Н.М.Стеценко // Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 жовтня 2017 року, м.Київ. Укладач: Н.П.Франчук – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – С.42-43.
 47. Малежик М.П.  Організація навчання технологіям дистанційного навчання майбутніх учителів інформатики / М.П.Малежик, Н.М.Стеценко, Г.В.Ткачук // International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – С.157-159.

Добавить комментарий