Дата зміни інформації:

Наукова діяльність кафедри

Одним із важливих аспектів роботи кафедри є наукова діяльність. Сфера наукових інтересів професорсько-викладацького складу кафедри має широкий спектр актуальних напрямів досліджень з інформатики, інформаційних технологій, методичних аспектів викладання інформатичних дисциплін.

Головним науковим дослідженням кафедри є загальнокафедральна тема «Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів» (номер державної реєстрації НДР: 0111U007537, керівник; к. пед. н., доцент Жмуд О.В.)

В межах кафедральної тематики наукова робота проводилась за такими основними напрямами:

 • теорія та практика технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання як науково-педагогічна проблема;
 • міжпредметні зв’язки у процесі формування технічних компетентностей майбутніх учителів інформатики ;
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці педагогічних кадрів.

Захищені кандидатські дисертації:

13.00.01 – Теорія і історія педагогіки:

 • Стеценко Володимир Петрович– Профессионально-педагогическая подготовка учителя труда и физики к обучению сельских школьников технологиям сельского хозяйства, 1992 р.

13.00.02 – Теорія та методика навчання (Інформатика):

 • Ткачук Галина Володимирівна– Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики, 2010 р.
 • Медведєва Марія Олександрівна– “Особистісно орієнтоване навчання дискретної математики у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій” (2013 р.)

13.00.07 – Теорія і методика виховання:

 • Бондаренко Тетяна Володимирівна– Соціальне виховання студентської молоді засобами педагогічного краєзнавства, 2012 р.

13.00.02. Теорія та методика навчання (технічні дисципліни):

 • Жмуд Оксана Василівна– Формування предметної компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем у майбутніх учителів інформатики, 2015 р.

Захищені докторські дисертації:

13.00.02 – Теорія і методика навчання (технічні дисципліни):

 • Авраменко Олег Борисович – Теоретико-методичні засади проектування системи «Техносвіт – технологічна освіта» у вищих навчальних закладах, 2014 р.
 • Ткачук Галина Володимирівна– Теоретичні і методичні засади практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання, 2019 р.

Основні публікації кафедри

Монографії:

 1. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики : монографія. Умань: Видавець Сочінський М.М. 2011. – 171 с.
 2. Ткачук Г. В. Практично-технічна підготовка майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання : монографія. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2018. 318 с.
 3. Компетентністний підхід у процесі технічної підготовки майбутнього вчителя інформатики: монографія / [О.В.Жмуд, Г. В. Ткачук, М. О. Медведєва, Н. М. Стеценко]; за заг. ред. О. В. Жмуд – Умань: Вид-во Візаві, 2018. – 235 с.
 4. Ткачук Г. В. Теоретичні аспекти та стан впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти України. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 1. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 465-484.
 5. Інформаційні технології у вищій школі : Монографія / [Антонюк Д.С., Бойчук І.Д., Болотіна В.В., Болух В.А., Вакалюк Т.А., Жмурко О.І., Концедайло В.В., Коротун О.В., Литвинова С.Г., Мар’єнко М. В., Махомета Т.М., Медведєва М.О., Мінтій І.С., Мінтій М.М., Міщенко О.А., Осова О.О., Тихонова Т. В., Тягай І.М., Шевчук Б.В., Шевчук Л.Д., Яцишин А.В.] /за заг. ред. Вакалюк Т.А., Литвинової С.Г. – Житомир: вид-во ФОП “О.О.Євенок”, 2019. 364 c.
 6. Tkachuk H., Stecenko V., Stecenko N., Bondarenko T. Methodical system of practical and technical training for future it teachers in the context of blended learning. Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: Collective monograph. Bulgaria. Publishing House ACCESS PRESS, 2020. P. 86-102. URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12048

Публікації у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus:

 1. Ткачук Г. В. Особливості впровадження мобільного навчання: перспективи, переваги та недоліки. Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 64. №2. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1948 (Web of Science)
 2. Bidyuk P., Prosyankina-Zharova T., Terentiev O., Lahno V., Zhmud O. Intelligent technologies and decision support systems in control of economic systems. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2018. Vol.96. Issue 21 (Scopus)
 3. Бондаренко Т.В. Особливості використання програмного засобу Prezi у процесі розробки навчальних презентацій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 63, №1, URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1907 (Web of Science)
 4. Бондаренко Т.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення доступності і розвитку інклюзивної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 67, №5. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2241. (Web of Science)
 5. Бондаренко Т. В. Освітні можливості використання геоінформаційних ресурсів Google в процесі візуалізації навчальної інформації. Інформаційні технології і засоби навчання, Том 76. № 2. 2020. С. 96–107. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2718 (Web of Science)
 6. Terentiev O .M , Prosyankina–Zharova T. I., Lakhno V. A., Usatiuk Y. V. The features of the predictive modeling power system load in terms of reforming energy market. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol.98. No 02. 31st January 2020. 163-182 р. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079760828&origin=inward&txGid=d46f1e2bae970afe8d33870b637962dc (Scopus)

На базі кафедри систематично організовуються майстри-класи, семінари, засідання круглих столів для учителів міста Умані та регіону.

У 2019-2020 р.р. колективом кафедри організовано та проведено 17 науково-методичних та навчально-практичних семінарів (детальніше тут).

У 2019 році на базі кафедри організовано і проведено курси підвищення кваліфікації учителів міста та району. Окрім підготовки учителів інформатики, було здійснено підготовку учителів різних кваліфікацій (початкових класів. інформатики, математики, фізики, біології, географії, природознавства, історії та правознавства, іноземної мови, зарубіжної літератури, української мови та літератури, фізичної культури, музичного мистецтва, трудового навчання) в галузі ІКТ.

Здійснюється керівництво науковими роботами учнів шкіл міста Умані, Уманського, Христинівського та Монастирищанського районів в рамках МАН.

 Участь у міжнародних проектах

 1. Проект «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP діє в рамках програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти. Головна мета проекту – модернізація навчальних планів педагогічних ВУЗів України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів. До академічної групи проекту входять викладачі кафедри: Медведєва М.О., Бондаренко Т.В. (детальніше тут)
 2. Співпраця з мережевою академією Cisco (куратор: Паршуков С.В.). Академія Cisco є міжнародною освітньою програмою в галузі ІТ та кібербезпеки, яка поєднує партнерські навчальні заклади з усього світу. Мережева академія Cisco Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University Cisco Academy) розпочала роботу з березня місяця 2020 року (детальніше тут). 

Колектив кафедри кожного року проводить Всеукраїнську студентську наукову Інтернет-конференцію “Сучасні інформаційні технології в освіті і науці“, участь в якій беруть студенти закладів вищої освіти України. Тези доповідей учасників конференції публікуються у збірниках матеріалів Всеукраїнської студентської наукової Інтернет-конференції (матеріали конференції 2020 року можна переглянути за посиланням).

За 2017-2020 роки викладачами кафедри опубліковано навчально-методичні посібники:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Введіть цифри, що зображені у квадратах *