Дата зміни інформації: 28.03.2018

Куріч А.Ю. “КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІТ”

ІІ курс магістратури, факультет фізики, математики та інформатики

Медведєва М.О., канд. пед. наук., доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Умань

Проведення практичного заняття вимагає наявність устаткування, навчально-методичних матеріалів і викладача, що виконує організаційно-методичні і консультаційні функції. Досягнення в галузі сучасних ІКТ надає можливість надавати доступ до унікального віртуального лабораторного устаткування безпосередньо в користування студенту. Навчально-методичні матеріали для практичних занять повинні максимальною мірою забезпечувати рівень інтерактивності.

На практичних заняттях, після виконання типових завдань, студенти переходять до виконання індивідуальних завдань. На заняттях, отримавши розв’язки, вони через дистанційну систему Moodle переходять до розділу Завдання до самостійної роботи, де завдання дублюються і студенту потрібно ввести лише відповідь. Якщо вона правильна, то переходити до виконання наступного завдання, якщо ні – спробувати ще раз. У адміністраторський частині сайту викладач має змогу слідкувати за тим, як виконуються індивідуальні завдання [1].

Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у таких формах:

  1. Вибіркове усне опитування перед початком занять.
  2. Фронтальне стандартизоване опитування за карточками, тестами протягом 5-10 хв.
  3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань.
  4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв’язування задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на практичному занятті.
  5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.
  6. Письмова (до 1 год 20 хв.) контрольна робота.
  7. Колоквіум по самостійних розділах теоретичного курсу (темах або модулях).

Наведемо приклад роботи студента під час практичних занять із використанням комп’ютера як засобу навчання. Студент отримує завдання, яке може бути надано як у вигляді мультимедійного документу, так і у вигляді робочого аркуша математичного пакету, де він може розпочати виконання. Обов’язковою є саморефлексія діяльності студента при виконанні практичного завдання із застосуванням ІТ. Так при виконанні роботи з використанням спеціальних програм (Wolfram Alpha, MS Excel) студент може отримувати допомогу, підказки у процесі розв’язування задач, тощо. При роботі з математичним пакетом викладач має надати студентові можливість самостійно перевірити результати своєї роботи, наприклад, вказати деякі елементи розв’язків, що передбачається отримати, чи надати розв’язки повністю. Найчастіше використовується порівняння з точним розв’язком, при цьому до завдань практичної роботи включається аналіз похибки отриманого розв’язку.

Таким чином, отримавши розв’язок, студент може перевірити його правильність за допомогою комп’ютера та приступити до складання практичної роботи викладачеві. Наприклад, використання  програми Wolfram Alpha надає можливість виконати аналіз  отриманого студентом розв’язку. При необхідності, коли використання засобів комп’ютерної програми не дозволяє виконати певні дії, викладач може безпосередньо здійснювати корекцію роботи студента.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Медведєва М.О. Особистісно орієнтоване навчання дискретної математики засобами інформаційних технологій  у вищих навчальних закладах : Монографія / М.О. Медведєва. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 235 с.

One Reply to “Куріч А.Ю. “КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІТ””

Добавить комментарий