IНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ FLIPPED LEARNING

9 грудня на базі Центру новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem» факультету фізики, математики та інформатики старшим викладачем кафедри інформатики і ІКТ Лесею Паршуковою та викладачем вищої категорії КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка» Юлією Шимковою було проведено інтегроване заняття з методики навчання інформатики та програмування з використання технології Flippedlearning для студентів ІV курсу освітньої-професійної програми 014.09 Середня освіта (Інформатика) на тему: «Навчальні мови та середовища програмування. Методика їх вивчення». Заняття проходило в форматі змішаного навчання з дотриманням карантинних вимог.

Модернізація освіти України та її орієнтація на підготовку вчителя нового покоління, інтеграція у європейський освітній простір в умовах динамічного зростання обсягу інформації вимагає нових підходів до організації і змісту професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. Актуальною є необхідність впровадження у викладацьку діяльність нових методів і технологій, які б відповідали викликам часу. Саме тому було для проведення заняття було обрано технологію Flipped learning, адже в умовах загальної інформатизації суспільства, використання хмарних технологій, веб-ресурсів, різноманітних гаджетів залишається великий попит на спеціалістів, які не тільки вміють користуватися сучасними засобами і технологіями, а ще й розуміють та вміють їх застосовувати для розв’язання професійних задач.

Заняття проходило в три етами. На першому, при підготовці до інтегрованого заняття, студенти освітньої-професійної програми 014.09 Середня освіта (Інформатика) отримали завдання ознайомитися з теоретичними засадами методики вивчення навчальних середовищ програмування. Другим етапом була дистанційна присутність на занятті з програмування. Для студентів КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка» очно було проведено заняття на тему: «Алгоритми з повторенням в середовищі Scratch». Юлія Шимкова ознайомила їх з алгоритмічною структурою розгалуження і повторення, навчила складати та виконувати алгоритми з повторенням, у визначеному навчальному середовищі; розвивала логічне та алгоритмічне мислення. Викладач показала професійні навички викладача інформатики, що передбачають не просто вміння працювати з певними класами програм, а вміння працювати ефективно, глибоке знання конкретних програмних продуктів, а також наявність практичного досвіду. Студенти мали змогу спостерігати дистанційно реалізацію на практиці методики навчання мов та середовищ програмування.

Третій етап, з методики навчання інформатики, для студентів провела Леся Паршукова, під час якого було зроблено аналіз побаченого заняття з програмування та ознайомлено з особливостями написання плану-конспекту уроку з відповідної теми. Викладач, в продовженні інтегрованого заняття наголосила, що ефективну роботу з програмами відрізняє висока продуктивність праці, використання прийомів автоматизації, знання нестандартних прийомів управління програмою і вміння застосовувати допоміжні засоби. А також зазначила, що у професіограму вчителя інформатики входить така якість, як педагогічний артистизм, який виражається у здатності втілювати думки і переживання в образі, поведінці, слові, багатство особистісних проявів педагога.

Дистанційно учасниками інтегрованого заняття були викладачі кафедри інформатики і ІКТ факультету фізики, математики та інформатики Медведєва М.О., Колмакова В.О., Паршуков С.В., Ковтанюк М.С., Криворучко І.І. та викладачі циклової комісії природничих дисциплін та математики КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка»: Поштарук Л.І, Білошкурська С.С., Бондаренко О.С, Білошкурський В.В., Федоров М.В. Вони високо оцінили науково-методичний рівень проведеного інтегрованого заняття з методики навчання інформатики та програмування з використання технології Flippedlearning та наголосили, що такий формат заняття дозволив в повній мірі розкрити можливості сучасних технологій, показати творчий потенціал викладачів та підвищити пізнавальний інтерес, адже однією із суттєвих вимог до сьогоднішніх здобувачів освіти є підготовка кваліфікованого фахівця.

Бажаємо педагогам подальших успіхів в опануванні інноваційних технологій навчання.