ЗУСТРІЧ ІЗ ГАРАНТАМИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.09 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)

07 жовтня 2020 року на факультеті фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася зустріч гарантів освітніх програм Середня освіта (Інформатика) з студентами 1 курсу освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр». Зустріч була організована деканом факультету Тетяною Махометою та заступником декана з навчально-методичної роботи Іриною Тягай. Декан представила студентам гарантів освітніх програм, а саме Галину Ткачук, доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій, гаранта освітньої програм Середня освіта (Інформатика) для освітнього ступеня «бакалавр» та Марію Медведєву, кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій, гаранта освітньої програми Середня освіта (Інформатика) для освітнього ступеня «магістр».  Крім того, вона наголосила на тому, що здобувачі вищої освіти мають можливість долучатись до розгляду освітньої програми, за якою навчаються, та вносити свої зауваження і пропозиції щодо її покращення.

Під час зустрічі гаранти розповіли студентам про обов’язкові норми сучасної освітньої парадигми – студентоцентризм, особливості освітньої програми Середня освіта (Інформатика) освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр», призначення і роль окремих дисциплін та практик у навчанні, звернувши особливу увагу на питання придатності випускників до працевлаштування та подальшого навчання, національної та міжнародної академічної кредитної мобільності, дали детальну характеристику механізму формування компетентностей і програмних результатів навчання, роль студентів у внутрішньому забезпеченні якості освіти, академічну доброчесність.

Після виступу гарантів освітніх програм зі студентами було проведено обговорення її змісту, зокрема щодо їх прав, обов’язків і відповідальності. Гаранти відповіли на запитання студентів і запросили активно долучатися до формування освітніх компонентів вільного вибору студентів задля підвищення якості освітніх послуг.